บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ "BDMS" ซึ่งเป็นชื่อย่อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในเชิงรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในหมวดธุรกิจการแพทย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวมกว่า 124,885 ล้านบาท ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2561 ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 43 แห่งในประเทศไทย และ 2 แห่ง ในประเทศกัมพูชา บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาล ทั้งทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและคุณภาพในการรักษา การวินิจฉัยโรคที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงความพร้อมและศักยภาพในการดูแลรักษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ทัดเทียมมาตรฐานโรงพยาบาลระดับนานาชาติ
11 ส.ค. 2565
11 ส.ค. 2565
11 ส.ค. 2565
01 ก.ค. 2565
29 มิ.ย. 2565
15 มิ.ย. 2565
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561
BDMS Silver Wellness & Residence Project
วันที่ : 26 พ.ค. 2565
2712 KB


ชื่อย่อหุ้น: BDMS
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 27.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 110,590,813
เปลี่ยนแปลง: -0.50
% เปลี่ยนแปลง: -1.77%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 27.50 - 28.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 21.50 - 28.50
ปรับปรุงเมื่อ: 15 สิงหาคม 2565 16:39