1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ประเภทธุรกิจ Health Care Business
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
ที่ตั้งบริษัท 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทรศัพท์ 1719, 02-310-3000
โทรสาร 02-310-3032, 02-310-3327
เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 0107537000025
Website www.bdms.co.th
www.bangkokhospital.com
ทุนจดทะเบียน มูลค่า 1,649.79 ล้านบาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
จำนวน 1,549.09 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15,490.96 ล้านหุ้น
มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท
อันดับตราสารหนี้ Senior debt rated AA-/Stable by TRIS
2. ข้อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 124,885 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 65,805 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561
อันดับในประเทศไทย กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ในเชิงรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในหมวดธุรกิจการแพทย์

3. ข้อมูลการดำเนินงาน ณ มีนาคม 2561

3.1. ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
รายชื่อโรงพยาบาล ดำเนินการโดย ขนาด(เตียง) อัตราการถือหุ้น
กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลกรุงเทพ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 373  
โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 97  
โรงพยาบาลวัฒโนสถ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 48  
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 64  
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด 210 100%
โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด 142 100%
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด 255 100%
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา   บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด 400 97.3%
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง  บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด 220 100%
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี บริษัท วัฒนเวช จำกัด 170 99.7%
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด  บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด 114 99.8%
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด 175 100%
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา  บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด 180 91.4%
โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง   บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด 31 91.4%
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร   บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด 120 100%
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
และโรงพยาบาลเด็กรัตนเวช
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด 195 100%
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด 140 100%
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต  บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด 266 99.7%
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่   บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด 200 98.8%
โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย  บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด 52 100%
โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จำกัด 150 100%
กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช
โรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) 275 95.8%
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) 400 95.8%
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด  184 69.8%
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)   150 63.5%
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด 220 100%
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 59  
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช บริษัท บี เอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด 144 91.5%
กลุ่มโรงพยาบาลรอยัล
Royal Angkor Pisith Angkor Pisith Co., Ltd. 30 80.0%
Royal Phnom Penh Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 100 100%
กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท
โรงพยาบาลพญาไท 1 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด 224 100%
โรงพยาบาลพญาไท 2 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2  จำกัด 260 99.2%
โรงพยาบาลพญาไท 3 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด 267 98.2%
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) 140 99.8%
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) 350 74.4%
กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 267 100%
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด 200 93.7%
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด 169 85.7%
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 150 100%
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด 162 100%
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง จำกัด 60 84.0%
กลุ่มโรงพยาบาลท้องถิ่น
โรงพยาบาลเทพากร บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด 100 44.5%
โรงพยาบาลสิริโรจน์ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 151 100%
โรงพยาบาลศรีระยอง บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด 195 100%
โรงพยาบาลดีบุก บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด 100 100%
จำนวนเตียงทั้งหมด   8,015  
กลุ่มโรงพยาบาลที่ลงทุนถือหุ้นแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
โรงพยาบาลเอกอุดร  บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด 350 25.1%
(ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 15.3 และทางอ้อม ร้อยละ9.8%) 
โรงพยาบาลรามคำแหง   บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 300 38.2%
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 538 20.5%
3.2. ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล
ลำดับ ธุรกิจ ดำเนินการโดย อัตราการถือหุ้น
1. ผลิตและจำหน่ายยา น้ำเกลือ และวัสดุภัณฑ์ทางการแพทย์ "บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (ถือหุ้นโดย RBH)" 100%
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด                87.1%
บริษัท รอยัล บางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด 44.7%
2. ขายยาและเวชภัณฑ์ บริษัท เซฟดรัก จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท กรุงเทพเซฟดรัก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของบริษัท) 100%
3. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Lab) และ Share Services  ด้านจัดซื้อ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 100%
บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด (ถือหุ้นโดย RBH) 95.0%
N Health Cambodia Co., Ltd.
(จดทะเบียนที่ประเทศกัมพูชา และถือหุ้นโดย N Health Asia)
100%
N Health Myanmar Co., Ltd.
(จดทะเบียนที่ประเทศพม่า และถือหุ้นโดย N Health Asia)
60.0%
4. ห้องปฏิบัติการทดลองชีวโมเลกุล  (Bio Molecular Lab) บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์  (ประเทศไทย) จำกัด 95.0%
5. Share service ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด (GLS) 100%
6. บริการขนส่งผู้ป่วยทางอากาศ (Medical Evacuation) บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด 100%
7. บริการด้านการจัดเลี้ยง และ อาหารให้แก่ผู้ใช้บริการในกลุ่ม บริษัท เออร์วิ่ง เชอริเดน เอส อี จำกัด
(ถือหุ้นโดยบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท)
92.0%
บริษัท เฟิสท์ เฮ็ลธ ฟู้ด จำกัด
(ถือหุ้นโดยบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท)
100%
8. บริการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล  ในประเทศกัมพูชา S.R. Property Investment Co., Ltd. 49.0%
Siem Reap Land Investment Co., Ltd. 49.0%
Phnom Penh First Property Co., Ltd 49.0%
9. กิจการเพื่อการลงทุนใน Healthcare  Business (Holding Company) บริษัท รอยัล บางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จำกัด ("RBH") 100%
บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด 100%
BDMS Inter Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) 100%
N Health Asia Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) 100%
10. ศูนย์อบรมด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ให้แก่กลุ่มบริษัท บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด 100%
11. ธุรกิจประกันสุขภาพ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 100%
บริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จำกัด 100%
12 บริการด้านบัญชี บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด 100%
13 บริหารสินทรัพย์ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด 100%
4. ข้อมูลอ้างอิงอื่น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-009-9000
โทรสาร 02-009-9991
นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ชั้น 10 เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-230-5878, 02-230-5756
โทรสาร 02-230-6093
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-470-1952, 02-470-3687
โทรสาร 02-470-3684
ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงานเอินสท์ แอนด์ ยัง จำกัด)
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-661-9190, 02-264-0777
โทรสาร 02-661-9192, 02-264-0789-90