Choose Language: Thai | English
สารประธานกรรมการบริหาร

ปี 2558 นับเป็นอีกปีที่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มีการเติบโต เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แม้ว่าเครือข่ายบางแห่งจะได้รับผลกระทบจากการ ชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ แต่จากความร่วมมือและประโยชน์จากการเป็นเครือ- ข่ายที่แข็งแกร่ง ทำให้ปีที่ 43 เป็นอีกก้าวย่างที่เครือ BDMS ของเราก้าวผ่านอุปสรรค หลายประการมาได้ โดยมีการเติบโตในภาพรวมร้อยละ 12 รวมทั้งได้รับการยืนยัน อันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “AA-” Stable จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) เป็นปีที่สองติดต่อกัน

ในด้านการแพทย์ เรามีการเปลี่ยนแปลงและมีพัฒนาการที่ดี จากความร่วมมือ ของแพทย์ พยาบาล ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เครือ BDMS ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในด้านการรักษาพยาบาลในระดับมาตรฐานสากล จน ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในหลายระดับ อาทิ การรับรองคุณภาพสถาน พยาบาลระดับประเทศ (Hospital Accreditation Thailand-HA) จำนวน 22 โรงพยาบาล และได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล (Joint Commission International- JCI) จำนวน 12 แห่ง นอกจากนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ยังได้รับ ประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ซึ่งปัจจุบันมีเพียง 3 แห่งใน ประเทศที่ได้รับการรับรอง คือ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลภูมิพล และโรงพยาบาลกรุงเทพ

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทยังคงสานต่อความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกาหลายแห่ง อาทิ ความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะทางการแพทย์ด้านออร์โธปิดิกส์ กับ แผนกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด (Stanford University) ความร่วมมือในการจัดตั้ง BDMS-OHSU International Health Alliance กับ Oregon Health & Science University (OHSU) รวมถึงการสานต่อความร่วมมือกับ MD Anderson Cancer Center (MDACC) แห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา (University of Texas MD Anderson Cancer Center) โดยโรงพยาบาลวัฒโนสถ เพื่อเป็นโรงพยาบาลวัฒโนสถ MD Anderson ประเทศไทย เพื่อยกระดับ การรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานเดียวกับ MD Anderson Cancer Center ประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ บริษัท ได้ร่วมมือกับศัลยแพทย์ด้านสมองระดับแถวหน้าของโลก นพ.คีธ แอล แบล็ค ผู้อำนวยการสถาบันศัลยกรรมระบบ ประสาท แมกซีน ดันนิทซ์, ซีดาร์-ไซไนน์ เมดิคัล เซ็นเตอร์ (Maxine Dunitz Neurosurgical Institute at Cedars - Sinai in USA) ใน การวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการรักษาโรคทางสมองและระบบประสาท เพื่อให้ BDMS ก้าวสู่การเป็นสถาบัน การรักษาด้านสมองและระบบประสาท (ประสาทวิทยา) ที่ทันสมัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงการเปิดตัว "โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล" โดยร่วมกับ "Doernbecher Children's Hospital" โรงพยาบาลเด็กที่มีชื่อเสียงแห่งโอเรกอน สหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนา ให้เป็น Excellent Center

ความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่จะสนับสนุนการเติบโตของประเทศไทย ให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ของเอเชีย (Medical Hub) และเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ที่จะนำ BDMS group ให้เป็น 1 ใน 3 referral hospitals ชั้นนำในเอเซียแปซิฟิค ภายในปี 2561 รวมถึงมีศักยภาพด้านการดูแลรักษาและรองรับผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคทางสมอง โรคกระดูก โรคกระดูกสันหลัง โรคเกี่ยวกับ ผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของสังคมผู้สูงอายุของโลก

ในด้านการลงทุน เครือ BDMS ได้ขยายเครือข่ายในต่างจังหวัดหลายแห่งเพื่อดูแลกลุ่มลูกค้าในระดับทุติยภูมิ ซึ่งเป็นการรักษาโรคที่ ไม่ซับซ้อน เพื่อกระจายโอกาสในการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ได้แก่ โรงพยาบาลศรีระยอง จังหวัดระยอง โรงพยาบาล สมิติเวชชลบุรี จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลดีบุก จังหวัดภูเก็ต และ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต รวมถึงการเข้าลงทุนในโรงพยาบาลกรุงเทพ เมืองราช จังหวัดราชบุรี ทำให้ ปัจจุบันเครือ BDMS มีโรงพยาบาลเครือข่ายครอบคลุมในไทยและกัมพูชารวม 43 แห่ง และยังได้เตรียมการ สำหรับการเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่เพิ่มขึ้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ในปี 2558 ทางกลุ่มยังได้เข้าร่วมทุนใน บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำเกลือ น้ำตาลกลูโคส และเวชภัณฑ์อื่นๆ นับเป็นก้าวแรกของเครือ BDMS ที่เข้าร่วมทุนกับกิจการที่มีภาครัฐ โดยองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ร่วมดำเนินการด้วย

นอกเหนือจากความสำเร็จในการขยายธุรกิจแล้ว ในด้านสังคม บริษัทมีการดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ โดยให้ความช่วยเหลือ ต่อผู้ป่วยผู้ยากไร้ ทั้งจากในนามบริษัท และผ่านมูลนิธิเวชดุสิต ซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2527 และมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการ แพทย์และสาธารณสุขในหลายรูปแบบ โดยบริษัทได้จัดทำ รายงานความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability Report) เพื่อรายงานกิจกรรม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในกระบวนการทำงานของบริษัท กิจกรรมเพื่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียใน ด้านต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการควบคู่กันไปอย่างสมดุล อันจะนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน โดย รางวัลที่สะท้อนถึงการบริหารจัดการและบรรษัทภิบาลที่บริษัทได้รับ ในปี 2558 ได้แก่ รางวัล “Thailand's Top Corporate Brand 2015” ในหมวดการแพทย์ จาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กร 178,000 ล้านบาท โดยเป็น องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดเป็นอันดับ 5 จาก 19 หมวดธุรกิจซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัล “บริษัท จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2558 (Outstanding Investor Relations Awards 2015)” สำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่มี Market Capitalization มากกว่า 100,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนได้รับการประเมินผลด้านการ กำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2558 (Corporate Governance Rating : CGR 2015) ในระดับดีมาก (Very Good CG Scoring) โดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

43 ปีแห่งความสำเร็จที่เราได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ก้าวไปสู่ระดับนานาชาติและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ผมขอขอบคุณแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงานทุกฝ่ายที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจอย่างเต็มความสามารถ ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการ รวมถึงพันธมิตร ทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท และไว้วางใจเราเสมอมาน.พ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่