Choose Language: Thai | English
สารประธานกรรมการบริหาร

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางความท้าทายทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการชะลอตัว ทางเศรษฐกิจ การแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น เป็นประเด็นที่บริษัทตระหนักและหันมาทบทวนกลยุทธ์ รวมทั้งปรับกระบวนการ ดำเนินงาน เพื่อให้บริษัท เติบโตอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ความ รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ผลตอบแทนที่ เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คู่ขนานไปกับการพัฒนาคุณภาพการรักษา พยาบาล เพื่อนำธุรกิจการแพทย์ของไทยก้าวสู่เวทีโลกซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ รวมถึงความใส่ใจ ในการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) การ เติบโตของกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ามาทั้งรูปแบบของการรักษาและการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ กระแสความนิยมในการดูแลสุขภาพ เป็นปัจจัยหนุนความต้องการใน การใช้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น บริษัท จึงปรับ กลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อสร้างความแตกต่างและเน้นการเติบโตในแนวตั้ง (Vertical Growth) โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ที่มี ความแข็งแกร่งในระดับสูงเพื่อก้าวสู่ความเป็น Center of Excellence Network (CoE) ของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ด้วยการลงทุนพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลในเครือ 9 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร และโรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ ให้มีความสามารถในการรักษาโรคซับซ้อนตามคุณภาพมาตรฐานสากล

รวมถึงการมีความร่วมมือด้านการแพทย์กับสถาบันชั้นนำของโลก ในการยกระดับมาตรฐานในด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล ของเครือ BDMS ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่ Center of Excellence Network (CoE) ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้สานต่อความ ร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ชั้นนำในต่างประเทศ อาทิ The University of Texas MD Anderson Cancer Center เป็นความร่วมมือ ระหว่างโรงพยาบาลวัฒโนสถ และโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช กับ MD Anderson Cancer Center (MDACC) แห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา (University of Texas) เพื่อยกระดับการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานเดียวกัน, Hannover Medical School เพื่อพัฒนา ขีดความสามารถทางการแพทย์และพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma), Missouri Orthopaedic Institute เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะทางการแพทย์ด้านออโธปิดิกส์และกระดูกสันหลัง, Neurosurgical Institute at Cedars-Sinai Medical Center มีการร่วมมือกับ ศ.นพ.คีธ แอล แบล็ค ศัลยแพทย์สมองชื่อดังของโลกและผู้อำนวยการสถาบันศัลยกรรมระบบประสาท แมกซีน ดันนิทซ์, ซีดาร์-ไซไนน์ เมดิคัล เซ็นเตอร์ (Maxine Dunitz Neurosurgical Institute at Cedars - Sinai in USA) ในด้านการวิจัย และพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาโรคทางสมองและระบบประสาท, Oregon Health & Science University (OHSU) เพื่อการ แลกเปลี่ยนและสนับสนุนความรู้ทางการแพทย์ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านอาชีวอนามัย (Occupational Health), Health Infomatics, ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation) และโรคหัวใจและหลอดเลือด (Heart Disease / Cardiovascular) เป็นต้น

นอกจากนี้ในปี 2559 บริษัทได้เข้าลงทุนในโรงพยาบาลเมโย ซึ่งคาดว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2560 โดย จะทำการปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลเปาโลเกษตร นับเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 44 ของเครือ BDMS และเพื่อเป็นการตอบรับ กับกระแสความนิยมในการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก บริษัทได้ลงทุนในโครงการ BDMS Wellness Clinic โดยเข้าซื้อที่ดินและอาคารโรงแรมปาร์คนายเลิศ โดยโครงการดังกล่าวเป็นบริการสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive) แบบครบวงจรแห่งแรก ที่มีองค์ประกอบทุกด้านอย่างครบถ้วน มุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาวะสุขภาพให้ผู้มารับบริการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ (Longevity) ป้องกันไม่ให้เกิดเป็นโรคร้ายแรงต่างๆ หรือถ้าหากเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาในอนาคต ก็จะมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุดจากแพทย์ในเครือ บริษัทฯ รวมถึงแพทย์ที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถจากต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับบริษัท

ในด้านฐานะการเงิน จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ยังคงสะท้อน ความสามารถในการดำเนินงานและความแข็งแกร่ง ทางการเงินของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยแม้ว่าในปี 2559 เครือ BDMS จะมีการเติบโตไม่มากนักเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาต่อเนื่อง แต่บริษัทยังคงได้รับการยืนยันอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “AA-” Stable จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) เป็นปีที่สามติดต่อกัน

ในด้านบรรษัทภิบาล บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และมีคุณธรรม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมีศักยภาพ และยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งเน้นการถ่ายทอด เพื่อให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรโดยมีการจัดหลักสูตร “จริยธรรมของผู้นำ” (Ethical Leadership Program) สำหรับผู้บริหารในเครือ BDMS เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทในฐานะผู้นำ องค์กรในการจัดให้มีระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งทำการประเมินการรับรู้ของผู้บริหารและพนักงานใน 4 นโยบายหลักที่สำคัญ ได้แก่ นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Fraud Prevention and Anti-Corruption Policy) นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (Policy and Guidelines on Human Rights) นโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน (Supervision of Inside Information Usage Policy) และนโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ (Policy on Non-Infringement of intellectual Property Rights and Copyrights) สำหรับรางวัลด้านบรรษัทภิบาล ในปี 2559 บริษัทได้รับรางวัล “Thailand's Top Corporate Brand 2016” ในหมวดการแพทย์ เป็นปีที่สองติดต่อกัน จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กร 192,677 ล้านบาท โดยเป็นองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดเป็นอันดับ 4 จาก 17 หมวดธุรกิจ ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการ โดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (สำนักงาน กลต.) ให้เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Rating : CGR) ในภาพรวมในระดับ “ดีมาก” (Very Good CG Scoring) เป็นปีที่สองติดต่อกัน และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเต็ม ร้อยละ 100 นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทยังได้รับรางวัล The Best Managed Company Award for Thailand 2016 – Large Capitalization จากนิตยสาร Asia Money โดยการวัดผลจากคะแนนโหวตจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั่วโลก นับเป็นอีกหนึ่งรางวัล ในระดับนานาชาติที่บริษัทมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการให้ดี ยิ่งขึ้นไป

ด้านการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่การอนุรักษ์ พลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้ทุกโรงพยาบาลในเครือโดยเฉพาะโรงพยาบาลสร้างใหม่เป็นอาคารแห่งการ อนุรักษ์พลังงาน การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสาธารณกุศลผ่านโครงการ Green Health Care & Share และมูลนิธิเวชดุสิต กิจกรรม ในเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบจิตอาสาของพนักงานเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ และการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย เป็นต้น ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการแพทย์และสาธารณสุขในหลายรูปแบบ และ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability Report) เพื่อรายงานกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทอย่างเป็น รูปธรรม ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งปณิธานของเครือ BDMS ในการเติบโตควบคู่ไปกับสังคมไทย

ในโอกาสนี้ ผมในนามบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา รวมทั้งขอขอบคุณผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และพนักงานทุกท่าน ที่ได้ ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบในงานอันเป็นส่วนสำคัญที่ได้สร้างความแข็งแกร่งและทำให้เครือ BDMS ของเรา มีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้น.พ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่