AGM
EGM
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด


สิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลด
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
3. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
ดาวน์โหลด
4. หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท ดาวน์โหลด
5. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
8. แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข ดาวน์โหลด
แบบ ค ดาวน์โหลด
9. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
10. รายงานประจำปี 2560 และ รายงานความยั่งยืนขององค์กรประจำปี 2560
10.1 รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
10.2 รายงานความยั่งยืนขององค์กรประจำปี 2560 ดาวน์โหลด

 

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
3.66 MB


สิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลด
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 494 KB
2.  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท 119 KB
3.  ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 60 KB
4.  ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 70 MB
5.  หนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 92 KB
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 107 KB
6.  แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม 275 KB