Choose Language: Thai | English
การประชุมผู้ถือหุ้น

AGM
EGM
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
344 KB


สิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลด
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 4.16 Mb
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ   154 kb
3. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
58 kb
4. หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท 53 kb
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 70 kb
6. หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข 28.3 kb
แบบ ค 120 kb
7. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม 3.15 kb

 

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
3.66 MB


สิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลด
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 494 KB
2.  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท 119 KB
3.  ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 60 KB
4.  ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 70 MB
5.  หนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 92 KB
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 107 KB
6.  แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม 275 KB