คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์
ปี 2561
ไตรมาสที่ 3 1.15 Mb.
ไตรมาสที่ 2 2.54 Mb.
ไตรมาสที่ 1 1.49 Mb.
ปี 2560
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 1.12 Mb.
ไตรมาสที่ 3 955 Kb.
ไตรมาสที่ 2 2.66 Mb.
ไตรมาสที่ 1 1.84 Mb.
ปี 2559
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 573 Kb.
ไตรมาสที่ 3 1.26 Mb.
ไตรมาสที่ 2 530 Kb.
ไตรมาสที่ 1 3.40 Mb.
ปี 2558
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 5.54 Mb.
ไตรมาสที่ 3 550 Kb.
ไตรมาสที่ 2 521 Kb.
ไตรมาสที่ 1 437 Kb.
ปี 2557
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2.78 Mb.
ไตรมาสที่ 3 496 Kb.
ไตรมาสที่ 2 1.70 Mb.
ไตรมาสที่ 1 2.53 Mb.
ปี 2556
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 503 Kb.
ไตรมาสที่ 3 385 Kb.
ไตรมาสที่ 2 242 Kb.
ไตรมาสที่ 1 110 Kb.
ปี 2555
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 130 Kb.
ไตรมาสที่ 3 128 Kb.
ไตรมาสที่ 2 130 Kb.
ไตรมาสที่ 1 113 Kb.
ปี 2554
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 129 Kb.
ไตรมาสที่ 3 135 Kb.
ไตรมาสที่ 2 178 Kb.
ไตรมาสที่ 1 1.60 Mb.
ปี 2553
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2.27 Mb.
ไตรมาสที่ 3 2.18 Mb.
ไตรมาสที่ 2 103 Kb.
ไตรมาสที่ 1 103 Kb.
ปี 2552
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 110 Kb.
ไตรมาสที่ 3 113 Kb.
ไตรมาสที่ 2 118 Kb.
ไตรมาสที่ 1 142 Kb.
ปี 2551
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 87 Kb.
ไตรมาสที่ 3 58 Kb.
ไตรมาสที่ 2 68 Kb.
ไตรมาสที่ 1 51 Kb.
ปี 2550
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 30 Kb.
ไตรมาสที่ 3 31 Kb.
ไตรมาสที่ 2 31 Kb.
ไตรมาสที่ 1 33 Kb.
ปี 2549
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 149 Kb.
ปี 2548
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 132 Kb.
ปี 2547
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 122 Kb.
ปี 2546
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 120 Kb.