Choose Language: Thai | English
ผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายแพทย์ชาตรี   ดวงเนตร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – การแพทย์
นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
นายแพทย์ตฤณ จารุมิลินท ประธานฝ่ายแพทย์
นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง