รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นางนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
นายแพทย์ตฤณ จารุมิลินท ประธานฝ่ายแพทย์
คุณศรีภพ สารสาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง