รายปี (ตาราง)
รายปี (กราฟ)
รายไตรมาส

งบดุล (ล้านบาท) สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) รายได้ค่ารักษาพยาบาล รายได้จากการดำเนินงานรวม  กำไรก่อนรายการไม่ปกติ (Non-Recurring Items) กำไรสุทธิ อัตราส่วนสภาพคล่อง  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) ระยะเวลาชำระหนี้สิน (วัน) อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (ร้อยละ) 1/ อัตรากำไรขั้นต้น 1/ อัตรากำไรจากการดำเนินงาน อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร อัตรากำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 1/ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 2/ อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า) อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 3/
งบดุล (ล้านบาท) 2560 2559 2558 2557 2556
           
สินทรัพย์รวม 122,627 107,015 102,335 93,370 76,549
หนี้สินรวม 56,756 48,710 47,338 45,653 33,864
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 65,871 58,305 54,997 47,717 42,685
           
รายได้ค่ารักษาพยาบาล 69,123 65,237 60,240 54,341 49,170
รายได้จากการดำเนินงานรวม  72,772 68,844 63,633 56,607 51,158
กำไรก่อนรายการไม่ปกติ (Non-Recurring Items) 8,021 8,220 7,812 7,109 6,113
กำไรสุทธิ 10,216 8,386 8,021 7,394 6,261
           
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.1 0.7 0.9 0.9 0.9
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.9 0.6 0.8 0.8 0.8
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.7 0.8 0.9 0.8 0.7
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 34.0 35.4 37.8 37.3 35.4
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 12.2 11.1 10.5 10.0 9.3
ระยะเวลาชำระหนี้สิน (วัน) 34.3 37.1 40.8 41.3 41.5
           
อัตรากำไรขั้นต้น 1/ 33.3 33.4 34.5 34.9 34.8
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 16.4 16.7 17.8 17.9 17.2
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร 92.7 109.5 115.3 103.7 97.8
อัตรากำไรสุทธิ 14.0 12.2 12.6 12.6 11.9
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 17.2 15.5 16.4 17.2 16.2
           
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 8.9 8.0 8.2 8.7 8.6
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 24.0 24.1 24.8 25.1 25.8
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
           
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.9 0.8 0.9 1.0 0.8
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 2/ 10.1 16.7 12.5 13.0 11.4
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า) 0.4 0.5 0.5 0.3 0.4
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 3/ 54.64/ 53.6 50.2 48.2 49.4

1/ อัตรากำไรขั้นต้น = กำไรขั้นต้น/รายได้ค่ารักษาพยาบาลและรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร
2/ อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย = EBITDA/ดอกเบี้ยจ่าย
3/ อัตราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลต่อหุ้น/กำไรต่อหุ้น (รวม Non-Recurring Items)
4/ คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เสนอจ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.36 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายเพิ่มอีกในอัตรา 0.23 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ: - กำไรต่อหุ้นที่แสดงข้างต้นปรับเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทจากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท

  2555* 2556 2557* 2558* 2559* 2560 2561
Q1 11,083 12,438 14,023 15,748 17,297 17,395 20,029
Q2 10,813 12,018 13,191 14,853 15,678 17,144 -
Q3 12,032 13,485 14,388 16,203 18,203 19,498 -
Q4 12,066 13,218 15,005 16,829 17,666 18,734 -

* มีการปรับปรุงรายการ
หมายเหตุ: รายได้ค่ารักษาพยาบาล + รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร + รายได้อื่น

  2555* 2556 2557* 2558* 2559* 2560 2561
Q1 2,746 3,076 3,464 3,871 4,077 3,790 4,933
Q2 2,410 2,274 2,711 2,949 3,058 3,366 -
Q3 2,894 2,802 3,299 3,497 3,926 4,422 -
Q4 2,687 2,725 3,299 3,903 3,665 3,898 -

* มีการปรับปรุงรายการ

  2555* 2556 2557* 2558* 2559* 2560 2561
Q1 3,194 1,948 2,075 2,289 2,406 1,974 2,919
Q2 1,280 1,347 1,501 1,491 1,669 3,791 -
Q3 1,986 1,549 1,928 2,087 2,334 2,417 -
Q4 1,389 1,417 1,890 2,153 1,977 2,035 -

* มีการปรับปรุงรายการ
หมายเหตุ: ไม่รวมรายการไม่ปกติ