บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในแต่ละปีด้วย โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งสามารถอนุมัติจ่ายได้โดยคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีและมีสภาพคล่องเพียงพอ

การประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุด
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560

  อัตราการจ่ายเงินปันผล วันที่จ่าย วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล วันกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ
เงินปันผลระหว่างกาล 0.13 บาทต่อหุ้น (1) 28 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 14 กันยายน 2560
เงินปันผลประจำปี 0.23 บาทต่อหุ้น(2) 26 เมษายน 2561 14 มีนาคม 2561 15 มีนาคม 2561

(1) เป็นอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

(2) เป็นอัตราที่เสนอจ่าย ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เงินปันผลที่จ่ายสำหรับผลประกอบการของปี 2560 จะเท่ากับ 0.36 บาทต่อหุ้น

ในระหว่างปี 2546-2559 บริษัทให้ประกาศจ่ายเงินปันผล สรุปได้ดังนี้

วันจ่ายเงินปันผล อัตราการจ่ายเงินปันผล
(บาทต่อหุ้น)
การจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานของงวด
30 กันยายน 2559
26 เมษายน 2560
0.10 บาทต่อหุ้น
0.19 บาทต่อหุ้น
6 เดือนแรกของปี 2559
6 เดือนหลังของปี 2559
4 พฤษภาคม 2559 0.26 บาทต่อหุ้น มกราคม 2558 - ธันวาคม 2558
6 พฤษภาคม 2558 0.23 บาทต่อหุ้น(1) มกราคม 2557 - ธันวาคม 2557
2 พฤษภาคม 2557 2.00 บาทต่อหุ้น มกราคม 2556 - ธันวาคม 2556
3 พฤษภาคม 2556 1.80 บาทต่อหุ้น มกราคม 2555 - ธันวาคม 2555
4 พฤษภาคม 2555 1.10 บาทต่อหุ้น มกราคม 2554 - ธันวาคม 2554
12 มกราคม 2554 0.80 บาทต่อหุ้น(2) มกราคม 2553 - พฤศจิกายน 2553
19 เมษายน  2553 0.70 บาทต่อหุ้น มกราคม 2552 - ธันวาคม 2552
30 เมษายน 2552 0.60 บาทต่อหุ้น มกราคม 2551 - ธันวาคม 2551
25 เมษายน 2551 0.50 บาทต่อหุ้น มกราคม 2550 - ธันวาคม 2550
4 พฤษภาคม 2550 0.50 บาทต่อหุ้น มกราคม 2549 - ธันวาคม 2549
28 เมษายน 2549 0.50 บาทต่อหุ้น มกราคม 2548 - ธันวาคม 2548
6 พฤษภาคม 2548 0.50 บาทต่อหุ้น(3) มกราคม 2547 - ธันวาคม 2547
21 พฤษภาคม 2547 4 บาทต่อหุ้น มกราคม 2546 - ธันวาคม 2546

(1) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญกับกระทรวงพาณิชย์ จาก 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.1 บาทต่อหุ้น

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2553 – 30 พฤศจิกายน 2553 โดยมีมติที่จะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เพิ่มเติมอีก

(3) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญกับกระทรวงพาณิชย์ จาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น