รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ประธานกรรมการบริหาร
นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายแพทย์ชาตรี   ดวงเนตร กรรมการ / ที่ปรึกษาประธานคณะผู้บริหาร
นายประดิษฐ์  ทีฆกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษาประธานคณะผู้บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ  ศรมณี กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายศรีภพ  สารสาส กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายธงชัย จิรอลงกรณ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร
แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
นายอัฐ ทองแตง กรรมการ
นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ
นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ