Choose Language: Thai | English
คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล รองประธานกรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายประดิษฐ์  ทีฆกุล กรรมการ 
ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร  กรรมการอิสระ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ  ศรมณี กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายแพทย์ชาตรี   ดวงเนตร กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – การแพทย์/ ประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์กรุงเทพ
นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายศรีภพ  สารสาส กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายธงชัย  จิรอลงกรณ์ กรรมการ
แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ
นายสมบัติ อุทัยสาง กรรมการอิสระ
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
นายอัฐ ทองแตง กรรมการ