สัญลักษณ์ ชื่อหุ้นกู้ มูลค่า (ล้านบาท) วันที่ออก วันครบกำหนด อายุ (ปี) อัตราดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย (ปีละ 2 ครั้ง)
BDMS CBs หุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 10,000 18-ก.ย.-57 18-ก.ย.-62 5 ไม่มีดอกเบี้ย  

หุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
มูลค่ารวมของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย

10,000,000,000 บาท

มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้แปลงสภาพ

7,843,000,000 บาท

สกุลเงิน บาท (THB-Denominate, USD-Settled)
วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ    18 กันยายน 2557
วันครบกำหนดไถ่ถอน 18 กันยายน 2562
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ณ วันที่ 18 กันยายน 2560 (ครบปีที่ 3) มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด เป็นมูลค่าเงินต้นจำนวน 1,560 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายชำระเงิน ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น (Early Redemption Price) 1,656 ล้านบาท (หรือร้อยละ106.152 ของเงินต้น 1,560 ล้านบาท)

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดของบริษัท สามารถไถ่ถอนได้หลังจากวันที่ 18 มีนาคม 2560 (ครบปีที่ 2.5) หากราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 130 ของราคาไถ่ถอนตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ หารด้วยอัตราแปลงสภาพ ณ ขณะนั้น

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่ารวม 597 ล้านบาท ซึ่งสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ จำนวน 28.4 ล้านหุ้น

อัตราดอกเบี้ย ไม่มีดอกเบี้ย
มูลค่าเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ร้อยละ 110.462 ของมูลค่าเงินต้น (หรือเทียบเท่าเป็นอัตราผลตอบแทนร้อยละ 2 ต่อปี)
ราคาแปลงสภาพ

21.045 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

The Bank of New York Mellon

ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange Securities Trading Limited)
BDMS Convertible Bonds Prospectus 7.08 Mb.