Choose Language: Thai | English
สารประธานกรรมการบริษัท

ในปี 2559 นับเป็นอีกปีที่บริษัทได้เผชิญกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เป็นความ ท้าทายอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในช่วงปลายปียังเป็นช่วงที่พสกนิกรชาวไทยอยู่ในความ เศร้าเสียใจและน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- อดุลยเดช ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ยังคงชะลอตัว ทำให้ในภาพรวม ของกลุ่มมีการเติบโตไม่มากนัก แต่จากความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง และการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทำให้บริษัทยังคงสามารถสร้าง ผลการดำเนินงานที่น่าพอใจเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น แม้ต้องเผชิญกับความท้าทาย จากสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศก็ตาม

ในด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล นอกเหนือจากมาตรฐานการรับรองคุณภาพ ที่สำคัญจากสถาบันต่างๆ เช่น JCI, Advanced HA และ HA ฯลฯ แล้ว เพื่อเป็น การสานต่อการพัฒนาด้านการแพทย์และมาตรฐานการรักษาพยาบาล ในปี 2559 เครือ BDMS ยังคงสานต่อความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ชั้นนำในต่างประเทศ เพิ่มเติม อาทิ การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการแลกเปลี่ยนความรู้และ ทักษะทางการแพทย์ด้านออร์โธปิดิกส์ กับสถาบันออร์โธปิดิกส์ รัฐมิสซูรี่ (Missouri Orthopaedic Institute) และการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการแลก เปลี่ยนความรู้และทักษะทางการแพทย์ด้านออร์โธปิดิกส์และศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ กับ โรงเรียนแพทย์ฮันโนเวอร์ (Hannover Medical School) เป็นต้น ซึ่งการ สานต่อความร่วมมือทางการแพทย์กับสถาบันการแพทย์ชั้นนำในต่างประเทศนี้ นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการยกระดับมาตรฐานการรักษา พยาบาลของเรา เครือ BDMS ให้ก้าวต่อไปด้วยความมั่นคง

นอกจากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์แล้ว ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน กลต.) ให้เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Rating : CGR) ในภาพรวมในระดับ “ดีมาก” (Very Good CG Scoring) เป็นปีที่สองติดต่อกัน และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนน เต็ม ร้อยละ 100 ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้นไป

ในฐานะประธานกรรมการบริษัท ผมมีความเชื่อมั่นว่า การกำหนดนโยบาย และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัทให้เหมาะกับสถานการณ์ รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงาน และมาตรการอื่นๆ ที่ได้ดำเนินมาโดยเฉพาะสิ่งสำคัญคือ การบริหารงานอย่างมีธรรมา- ภิบาล และโปร่งใส จะทำให้องค์กรของเรามีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน

สุดท้าย ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ และแรงกาย แรงใจในการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พันธมิตร ทางการค้า สถาบันการเงินต่างๆ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนเครือ BDMS ด้วยดีเสมอมาศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริษัท