Choose Language: Thai | English
สารประธานกรรมการบริษัท

ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงปี 2558 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้เผชิญกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เป็นความท้าทายอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสถานการณ์ ทางการเมืองภายในประเทศที่ดีขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการเริ่มมีความมั่นใจในภาวะ เศรษฐกิจของประเทศบ้าง แต่สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในบางภูมิภาคของประเทศ ยังคงชะลอตัว แต่จากความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของ เครือ BDMS จึงทำให้บริษัทสามารถมีการเติบโตในภาพรวมตามการคาดการณ์ที่วางไว้

ตลอดระยะเวลา 43 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนายกระดับคุณภาพ การรักษาพยาบาลให้ทัดเทียมมีมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลชั้นนำในต่างประเทศ ตลอดรวมถึงได้มีความร่วมมือทางการแพทย์ในด้านการวิจัยและงานวิชาการ กับ สถาบันการแพทย์ชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่ง เช่น ศูนย์มะเร็ง เอ็มดี แอนเดอร์สัน แห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา (University of Texas MD Anderson Cancer Center) แผนกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด Oregon Health & Science University (OHSU) และ มหาวิทยาลัย Nagoya ประเทศ ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ให้ทัดเทียมในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักที่เรามีต่อผู้ใช้บริการที่ให้ความไว้วางใจในบริษัท ของเราตลอดมา

นอกจากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์และคุณภาพการรักษาพยาบาล ตามเป้าหมายการดำเนินงานในปัจจุบันแล้ว ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน กลต.) ให้เป็นบริษัทที่มีการ กำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Rating : CGR) ในภาพรวมในระดับ “ดีมาก” (Very Good CG Scoring) และได้รับการ ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในระดับ ร้อยละ 99.5 รวมถึงได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ดีเด่น ประจำปี 2558 (Outstanding Investor Relations Awards 2015)” สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มี Market Capitalization มากกว่า 100,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาระดับการกำกับดูแล กิจการให้ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งถือเป็นความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนที่ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ อย่างโปร่งใส และยึดมั่นในจริยธรรมอย่างเคร่งครัด

สุดท้าย ในนามของคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณแพทย์ พยาบาล ผู้บริหารและพนักงาน ทุกท่านที่ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ และแรงกายแรงใจในการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนบริษัท ให้ก้าวหน้าสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พันธมิตรทางการค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนด้วยดี เสมอมาศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริษัท