บริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรายอื่น ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

คณะกรรมการ มีบทบาทสำคัญหลายประการหนึ่งในบทบาทดังกล่าว คือ การดูแลการกำกับกิจการ โดยได้มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหาร ปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และเป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้ติดตามกฎระเบียบใหม่ๆ ที่ประกาศใช้และปรับแนวปฏิบัติของบริษัทให้เข้ากับกฎระเบียบดังกล่าว

เอกสาร ดาวน์โหลด
1. ข้อบังคับ 5.14 mb
2. จรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน 2.91 mb
3. นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ 1.32 mb
4. นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 0.99 mb
5. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 1.15 mb
6. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 277 kb
7. นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ 450 kb
8. นโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน 651 kb
9. หนังสือบริคณห์สนธิ 123 kb
10. นโยบายการบริหารความเสี่ยง 856 kb