บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ "BDMS" ซึ่งเป็นชื่อย่อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในเชิงรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในหมวดธุรกิจการแพทย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวมกว่า 124,885 ล้านบาท ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2561 ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 43 แห่งในประเทศไทย และ 2 แห่ง ในประเทศกัมพูชา บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาล ทั้งทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและคุณภาพในการรักษา การวินิจฉัยโรคที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงความพร้อมและศักยภาพในการดูแลรักษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ทัดเทียมมาตรฐานโรงพยาบาลระดับนานาชาติ
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561
BDMS Investors Presentation
วันที่ : 08 ม.ค. 2562
5152 KB


ชื่อย่อหุ้น: BDMS
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 23.60
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 27,290,000
เปลี่ยนแปลง: -
% เปลี่ยนแปลง: -%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 23.40 - 23.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 20.70 - 28.00
ปรับปรุงเมื่อ: 18 มกราคม 2562 16:39