Choose Language: Thai | English


บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ "BDMS" ซึ่งเป็นชื่อย่อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในเชิงรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในหมวดธุรกิจการแพทย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวมกว่า 118,088 ล้านบาท ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2560 ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 43 แห่งในประเทศไทย และ 2 แห่ง ในประเทศกัมพูชา บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาล ทั้งทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและคุณภาพในการรักษา การวินิจฉัยโรคที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงความพร้อมและศักยภาพในการดูแลรักษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ทัดเทียมมาตรฐานโรงพยาบาลระดับนานาชาติ


ชื่อย่อหุ้น: BDMS
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 19.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 28,748,700
เปลี่ยนแปลง: -0.30
% เปลี่ยนแปลง: -1.49%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 19.80 - 20.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 18.10 - 23.50
ปรับปรุงเมื่อ: 21 สิงหาคม 2560 16:36