Choose Language: Thai | English


บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ "BDMS" ซึ่งเป็นชื่อย่อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในเชิงรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในหมวดธุรกิจการแพทย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวมกว่า 103,498 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559 ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 41 แห่งในประเทศไทย และ 2 แห่ง ในประเทศกัมพูชา บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาล ทั้งทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและคุณภาพในการรักษา การวินิจฉัยโรคที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงความพร้อมและศักยภาพในการดูแลรักษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ทัดเทียมมาตรฐานโรงพยาบาลระดับนานาชาติ


ชื่อย่อหุ้น: BDMS
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 23.20
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 51,541,200
เปลี่ยนแปลง: +0.20
% เปลี่ยนแปลง: 0.87%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 23.10 - 23.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 18.30 - 24.70
ปรับปรุงเมื่อ: 26 สิงหาคม 2559 16:35