บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ "BDMS" ซึ่งเป็นชื่อย่อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในเชิงรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในหมวดธุรกิจการแพทย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวมกว่า 124,885 ล้านบาท ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2561 ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 43 แห่งในประเทศไทย และ 2 แห่ง ในประเทศกัมพูชา บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาล ทั้งทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและคุณภาพในการรักษา การวินิจฉัยโรคที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงความพร้อมและศักยภาพในการดูแลรักษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ทัดเทียมมาตรฐานโรงพยาบาลระดับนานาชาติ
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561
BDMS Investors Presentation
วันที่ : 04 ต.ค. 2561
4472 KB


ชื่อย่อหุ้น: BDMS
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 25.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 17,261,500
เปลี่ยนแปลง: -
% เปลี่ยนแปลง: -%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 25.00 - 25.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 20.60 - 28.00
ปรับปรุงเมื่อ: 17 ตุลาคม 2561 16:39